PHÂN BIỆT ANY, MANY, A LOT OF, A LITTLE, A FEW

+ Any:
-Dùng trong câu phủ định và câu hỏi, câu điều kiện If
-Đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được
E.g: There aren’t any books in the shelf
i’ll pay you if i have any money.

+ Many:
-Thường dùng trong câu hỏi và câu phủ định, câu khẳng định được dùng ít hơn
-Đi với danh từ đếm được số nhiều
E.g: Do you have many cars?
 
+ A lot of/ lots of: 
– Được dùng trong câu khẳng định và câu nghi vấn
-Đi với danh từ không đếm được và danh từ đếm được số nhiều
-Thường mang nghĩa “informal”
E.g: We spent a lot of money
 
A few: Dùng trong câu khẳng định
-Dùng với danh từ đếm được số nhiều
E.g: She enjoys her life here. She has a few friends and they meet quite often.
Ở đây a few friends nói đến số lượng người bạn mà cô ấy có là một vài người chứ không phải ám chỉ cô ấy có ít bạn.

A little: Dùng trong câu khẳng định
-Đi với danh từ không đếm được
E.g: Have you got any money? – Yes, a little. Do you want to borrow some? (Bạn có tiền không? Có, một ít. Anh có muốn vay không?) A little ở đây hàm ý là có không nhiều nhưng đủ cho anh muợn một ít.

KungFuEnglish

KungFuEnglish

Học tiếng anh online cùng KFE để nâng tầm kiến thức của bạn. Rất nhiều bài viết hay về ngữ pháp tiếng anh, tiếng anh giao tiếp đang chờ bạn tìm hiểu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *