1 số trường hợp đặc biệt của câu hỏi đuôi (Tag Question)

Câu hỏi đuôi (Tag question) chính là câu hỏi Yes/No question. Đây là câu hỏi ngắn được đặt sau các câu trần thuật. Câu hỏi đuôi xuất hiện trong các bài thi Toeic và Ielts.

Mặc dù được đánh giá là phần kiến thức dễ, tuy nhiên, câu hỏi đuôi vẫn gây không ít sự nhầm lẫn, khiến nhiều thí sinh mất điểm trong phần câu hỏi tưởng chừng dễ dàng này.

1 số trường hợp đặc biệt của câu hỏi đuôi (Tag Question)

1.1. Câu đầu là I WISH

Dùng MAY

Ví dụ: I wish to study English, may I ?

1.2. Chủ từ là ONE

Dùng you hoặc one

Ví dụ: One can be one’s master, can’t you/one?

1.3. Câu đầu có MUST

Must có nhiều cách dùng cho nên tùy theo cách dùng mà sẽ có câu hỏi đuôi khác nhau

Must chỉ sự cần thiết: => dùng needn’t

Ví dụ:
They must study hard, needn’t they?
-> Must chỉ sự cấm đoán: => dùng must

Ví dụ:
You mustn’t come late, must you ?
– > Must chỉ sự dự đoán ở hiện tại: => dựa vào động từ theo sau must

Ví dụ:

He must be a very intelligent student, isn’t he? ( anh ta ắt hẳn là 1 học sinh rất thông minh, phải không ?)
-> Must chỉ sự dự đoán ở quá khứ ( trong công thức must +have+ p.p) : => dùng [ ] là have/has

Ví dụ:
You must have stolen my bike, haven’t you? ( bạn chắc hẵn là đã lấy cắp xe của tôi, phải không?)

1.4. Let đầu câu

Let đầu câu có nhiều dạng cần phân biệt:

Let trong câu rủ (let’s ): dùng shall we ?

Ví dụ:
Let’s go out, shall we?

Let trong câu xin phép (let us /let me ): dùng will you ?

Ví dụ:

Let us use the telephone, will you?
Let me have some drink, will you?

Let trong câu đề nghị giúp người khác (let me): dùng may I ?

Ví dụ:
Let me help you do it, may I ?

1.5. Câu cảm thán

Lấy danh từ trong câu đổi thành đại từ, [ ] dùng “is, am, are”.

Ví dụ:
What a beautiful dress, isn’t it?
What a stupid boy, isn’t he?
How intelligent you are, aren’t you?

1.6. Câu đầu có I + các động từ sau: think, believe, suppose, figure, assume, fancy, imagine, reckon, expect, seem, feel + mệnh đề phụ

Lấy mệnh đề phụ làm câu hỏi đuôi:

Ví dụ:
I think he will come here, won’t he?
I don’t believe Mary can do it, can she? ( lưu ý MĐ chính có not thì vẫn tính như ở MĐ phụ)

Cùng mẫu này nhưng nếu chủ từ không phải là I thì lại dùng mệnh đề đầu làm câu hỏi đuôi.

Ví dụ:
She thinks he will come, doesn’t she?

Câu hỏi đuôi Tag question
Câu hỏi đuôi Tag question

1.7. Câu đầu có It seems that + mệnh đề

Lấy mệnh đề làm câu hỏi đuôi.

Ví dụ:
It seems that you are right, aren’t you?

1.8. Chủ từ là mệnh đề danh từ:

Dùng it

Ví dụ:

What you have said is wrong, isn’t it?
Why he killed himself seems a secret, doesn’t it?

1.9. USED TO: từng (diễn tả thói quen, hành động thường lập đi lập lại trong quá khứ)

Trường hợp này, ta cứ việc xem USED TO là một động từ chia ở thì quá khứ. Do đó, câu hỏi đuôi tương ứng chỉ cần mượn trợ động từ DID.

Ví dụ:
SHE USED TO LIVE HERE, DIDN’T SHE?

1.10. HAD BETTER

HAD BETTER thường được viết ngắn gọn thành ‘D BETTER, nên dễ khiến ta lúng túng khi phải lập câu hỏi đuôi tương ứng. Khi thấy ‘D BETTER, chỉ cần mượn trợ động từ HAD để lập câu hỏi đuôi.

Ví dụ:
HE’D BETTER STAY, HADN’T HE?

1.11. WOULD RATHER

WOULD RATHER thường được viết gọn là ‘D RATHER nên cũng dễ gây lúng túng cho bạn. Chỉ cần mượn trợ động từ WOULD cho trường hợp này để lập câu hỏi đuôi.

Ví dụ:
YOU’D RATHER GO, WOULDN’T YOU?

Xem thêm: Phân biệt warranty, guaranty, guarantee

KungFuEnglish

KungFuEnglish

Học tiếng anh online cùng KFE để nâng tầm kiến thức của bạn. Rất nhiều bài viết hay về ngữ pháp tiếng anh, tiếng anh giao tiếp đang chờ bạn tìm hiểu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *